به احترام همه ی عزیزانی که از دست داده ایم فعالیت خود را محدود کرده ایم
در شرایط حساس کنونی ترجیح میدهیم بیشتر در کنار مردم باشیم تا تمرکز روی فعالیت تجاری

زن

زندگی

آزادی